31-07-2017

MvR & Partners zet Cognos dashboards in bij datagestuurd werken Gemeente Renkum

Deel dit bericht

De gemeente Renkum heeft MvR & Partners gevraagd om mee te denken over de manier waarop de sturings- en verantwoordingsinformatie uit het Sociaal Domein overzichtelijk en systematisch vergaard en gepresenteerd kan worden aan de organisatie en gemeenteraad. Voorwaarde hierbij is dat de invulling van datagestuurd werken past bij gemeente Renkum.

Binnen de gemeenteraad van Renkum is het ‘Masterplan 2020 - sociaal domein - van kader naar praktijk’ gepresenteerd waarin te bereiken resultaten en effecten worden benoemd. Daarnaast is er een raadsmotie ‘Grip op het sociaal domein’, die aansluit op het masterplan, en vooral gemaakt richting de raad zelf. De motie ondersteunt ofwel zorgt ervoor dat er inkadering is vanuit het ‘tel en vertel’ idee. Dat zorgt ervoor dat met de raad afspraken gemaakt worden over tellen en vertellen op basis van data/informatie en de manier waarop wordt gerapporteerd.

Meten en weten
Volgens Pieter Bas Becking, Manager Sociaal Domein bij de gemeente Renkum, is een doelstelling bijvoorbeeld het verhogen van de zelfredzaamheid van de inwoners van de gemeente. “Maar hoe meet je dat en hoe weet je welke informatie je daarvoor in moet zetten. Wij willen vooral dat we ons binnen de organisatie meer bewust worden van kwantitatieve gegevens en welke effecten bereikt kunnen worden door die op de juiste manier te interpreteren.” Hij concludeert dat “we vooral op input sturen, maar er is eigenlijk nog geen gesystematiseerd sturingsmechanisme ingericht op basis van data die (mogelijk) beschikbaar is die ons laat zien in hoeverre ons beleid in de praktijk ook succesvol is.”

Gefragmenteerd
De samenwerking met MvR & Partners houdt in dat de gemeente Renkum MvR inzet om binnen de organisatie bewuster aan de slag te gaan met het gebruik van stuurinformatie. Welke informatie, waar en hoe beschikbaar is voor rapportage en analyse. Veel informatie is gefragmenteerd op verschillende plekken aanwezig, maar is nog te weinig centraal geregeld. Juist daar ligt een sterke behoefte: het samenbrengen en ontsluiten van informatie op een logische en gestructureerde manier.

Sturen op effecten
MvR is in Renkum via een agile aanpak begonnen om sturing op effecten mogelijk te maken. In eerste instantie als een pilot om te kijken hoe de gemeente Renkum vorm kan geven aan datagestuurd werken. Voor MvR is het vervolg tweeledig. “Ten eerste het helpen met het ontwikkelen van dashboards in BI-tool Cognos”, volgens Francine van der Kooij, Consultant bij MvR. “Ten tweede: het begeleiden van de medewerkers binnen het Sociaal Domein met de omslag naar datagestuurd werken.” Hierbij werkt MvR & Partners nauw samen met zowel beleidsmedewerkers van het Sociaal Domein als met de IT-afdeling, zodat de nu gefragmenteerde informatievraag zo accuraat en doelgericht mogelijk kan worden vertaald naar Cognos, opdat de data ook daadwerkelijk inzicht geven en voor analyse bruikbaar zijn.

Partners