09-10-2020

NEN: Inventarisatie herziening norm voor logging

Deel dit bericht

De wet Wabvpz verplicht zorgverleners vanaf 1 juli 2020 om cliënten inzage te geven wie toegang heeft gehad tot hun patiëntengegevens. In de praktijk is dat nog lang niet overal mogelijk. Op 2 december worden tijdens een informatiebijeenkomst ervaringen, uitdagingen en mogelijke oplossingen bij de implementatie van logging besproken.

NEN 7513 is een uitwerking van de eisen uit NEN 7510 omtrent logging. Logging stelt eisen aan het vastleggen van acties op elektronische patiëntdossiers. De norm biedt zorgaanbieders aanwijzingen voor het loggen en levert ontwikkelaars van informatiesystemen eisen, waaraan hun software systemen moeten voldoen. In het kader van het EGIZ programma onderzoekt het ministerie van VWS met NEN de mogelijkheden om de logging implementatie te verbeteren en voor de markt duidelijker te maken wat van hen verwacht wordt. Hiervoor zijn verschillende opties denkbaar.

Leveranciers van logging software geven aan dat NEN 7513 teveel vrijheden geeft. De internationale norm ISO 27789 ‘Audit trails for electronic health records’ heeft dezelfde scope als NEN 7513. Deze ISO norm wordt momenteel herzien en zoekt meer aansluiting bij de HL7 standaarden. Zijn deze ontwikkelingen relevant en moeten die in NEN 7513 worden doorgevoerd?

Implementatie
Bij de revisie van andere normen voor de informatiebeveiliging (NEN 7516, 7503) wordt duidelijker onderscheid gemaakt in rollen en verantwoordelijkheden voor zorginstellingen en leveranciers. Is een dergelijke aanvulling ook relevant voor NEN 7513? Hoe relevant zou een certificatie van leveranciers zijn voor een zorginstelling?

Belangstelling om mee te praten?
Bij normontwikkeling is het belangrijk dat alle belanghebbende partijen deel kunnen nemen. Zorginstellingen, zorggebruikers- en patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, ICT leveranciers, adviesbureaus en certificerende instellingen zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan de inventarisatie en mogelijke revisie. De bijeenkomst van 2 december inventariseert de ervaringen, vragen en mogelijke oplossingen voor de implementatie van logging. Op basis van inventarisatie zal door de betrokken belanghebbende partijen besloten worden of een herziening gewenst is.
Aanmelden informatiebijeenkomst en meer informatie

Partners