18-03-2020

Call for proposals: Cybersecurity - Naar een veilig en betrouwbaar digitaal domein

Deel dit bericht

De call for proposals over 'Cybersecurity - naar een veilig en betrouwbaar digitaal domein' roept kennisinstellingen en andere geïnteresseerde partijen op tot het deelnemen aan onderzoeks- en implementatieprojecten rond cybersecurity en governance en cybersecurity, governance en cryptologie.

De te vormen consortia werken interdisciplinair en zijn kennisketenbreed. Specifieke aandacht gaat uit naar talentontwikkeling waarbij nadrukkelijk de mogelijkheid bestaat talent uit het maatschappelijk veld aan te trekken voor promotieonderzoek. De deadline voor de call for proposals is 19 mei 2020.

De samenwerkende Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Klimaat, Defensie, Justitie en Veiligheid, Infrastructuur en Waterstaat en Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderstrepen het belang van onderzoek naar cybersecurity door via de NWA in te zetten op een gezamenlijk programma. De directie Cybersecurity van het Ministerie van Justitie en Veiligheid onderstreepte in een kamerbrief al de urgentie van dit onderzoeksprogramma in één van de zeven hoofdambities in de Nederlandse Cyber Security Agenda (NCSA); Nederland beschikt over een integrale, publiek-private aanpak van cybersecurity.

Het programma draagt bij aan de doelstelling van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie waarin Nederland een sterke internationale positie inneemt in de steeds verder digitaliserende wereld waarbij we oog houden voor inclusiviteit, veiligheid en privacybescherming. De ontwikkeling van het onderzoek vindt verder plaats tegen de achtergrond van de Defensie Cyber Strategie 2018 en de kabinetsvisie op de digitale toekomst van Nederland.

Meer informatie: NWO

Partners