29-10-2018

Qlik: Grote bedrijfskansen blijven liggen door gebrek aan data literacy

Deel dit bericht

Grote bedrijven waarbij een hoger percentage werknemers over de juiste datavaardigheden beschikt, rapporteren een bedrijfswaarde die wel 320 tot 534 miljoen dollar hoger ligt dan die van hun minder vaardige concurrenten. Dit blijkt uit een grootschalig uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek dat in opdracht van Qlik werd uitgevoerd in het kader van het eerder gelanceerde Data Literacy-project.

Corporate data literacy is de mate waarin de werknemers van een bedrijf in staat zijn data te lezen, analyseren en in te zetten bij het nemen van besluiten. Organisaties moeten er niet alleen voor zorgen dat werknemers over de juiste datavaardigheden beschikken, maar dat deze vaardigheden vervolgens ook worden ingezet bij het nemen van besluiten, om zo mee te kunnen doen met de vierde industriële revolutie.

Hoewel er een duidelijk verband bestaat tussen bedrijfswaarde en de mate van data literacy binnen een bedrijf, zit er nog steeds een kloof tussen de mate waarin bedrijven het belang van data literacy erkennen en de manier waarop ze data literacy stimuleren. Hoewel 92 procent van de managers zich realiseert hoe belangrijk datavaardigheden onder werknemers zijn, geeft slechts 17 procent aan werknemers daadwerkelijk te stimuleren om hun datavaardigheden te verbeteren.

Corporate data literacy kan financiële prestaties verbeteren
De Data Literacy Index is een model dat bedrijven waardeert op basis van hun beschikbare data en de mogelijkheden om deze data in te zetten voor besluitvorming. Wanneer de indexscore vergeleken wordt met bedrijfsprestaties, blijkt dat bedrijven met een hoge vermelding op de Data Literacy Index een 3-5 procent hogere bedrijfswaarde hebben. Daar komt nog bij dat een hogere mate van data literacy een ogenschijnlijk positief verband heeft met andere maatstaven voor bedrijfssucces, zoals bruto marge, rendement op activa, rendement op eigen vermogen en rendement op verkoop.
Om de Data Literacy Index op te kunnen stellen werden 604 enterprise managers van over de hele wereld ondervraagd over het gebruik van data door hun bedrijf, en over hun aanpak van data literacy. Het onderzoek werd opgesteld door Wharton wetenschappers en uitgevoerd door PSB Research. Andere belangrijke bevindingen uit het onderzoek zijn:

Bedrijven nog niet bereid tot investeren in brede datakennis
De meerderheid van de managers erkent het belang van datavaardigheden onder werknemers, maar slechts 24 procent van de werknemers wereldwijd geeft aan zichzelf als ‘data literate’ te bestempelen. Deze kenniskloof wordt verder verbreed door het feit dat bedrijven de verantwoordelijkheid voor datavaardigheden bij de individuele werknemer neerleggen. Hoewel twee derde van de ondervraagde bedrijven (63 procent) meer datavaardige werknemers wil aannemen, lijken bedrijven niet bereid te investeren in de datavaardigheden van de huidige werknemers. Slechts 34 procent van de bedrijven heeft op dit moment een data literacy trainingstraject, en slechts 36 procent is bereid een hoger salaris te betalen aan datavaardige werknemers.

Datavaardigheden leiden niet tot meer datagedreven besluitvorming
Vrijwel alle managers erkennen dat data in hun branche een cruciale rol speelt (94 procent) en onmisbaar is bij besluitvorming (98 procent). Opvallend genoeg heeft slechts 8 procent van de ondervraagde bedrijven zijn databeleid in de afgelopen vijf jaar aangepast.
Sterker nog, datagedreven besluitvorming scoort het laagst van de drie dimensies van corporate data literacy. Dat betekent dat zelfs bedrijven met een hoge data literacy-score onder werknemers hun data nog steeds niet optimaal gebruiken.

Europese bedrijven zijn het meest ‘volwassen’ in hun datagebruik
De Europese data literacy-score is hoger dan die van iedere andere regio. Het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk lopen voorop op het gebied van corporate data literacy. De Verenigde Staten en APAC-regio ontlopen elkaar niet zoveel, hoewel Singapore wereldwijd het beste scoort op data literacy.
Europese managers zien beter in hoe belangrijk data is: 72 procent bestempelt de waarde van data als ‘zeer belangrijk’. In Azië (60 procent) en de Verenigde Staten (52 procent) is dat percentage aanmerkelijk lager.
Amerikaanse managers hebben de meeste veranderingen doorgevoerd in hun databeleid (47 procent heeft minimaal ‘een paar veranderingen’ doorgevoerd, tegenover 40 procent in Azië en 36 procent in Europa). Toch doen zij veel minder om hun werknemers te ondersteunen bij het gebruik van diezelfde data. In de Verenigde Staten worden de minste data literacy-trainingstrajecten opgezet (30 procent) en slechts 16 procent van de Amerikaanse bedrijven geeft aan werknemers echt te stimuleren in het werken met data.

Sectoren met een hogere data literacy-score
De verschillen tussen de bedrijfssectoren zijn veel groter dan de onderlinge verschillen tussen landen. Bedrijven in de gezondheidszorg, retailsector of vastgoedbranche scoren het laagst op data literacy (67,1 procent, 69,2 procent en 70,7 procent). Bedrijven in de administratieve, technische en financiële sector scoorden daarentegen veel hoger (81,1 procent, 80,2 procent en 77,4 procent).

De Corporate Data Literacy Index is uitgevoerd in opdracht van Qlik in het kader van het eerder gelanceerde Data Literacy-project. Dit project richt zich op een nieuwe, wereldwijde community om de datadiscussie aan te wakkeren en voorziet mensen van de tools die ze nodig hebben om samen een sterke, succesvolle en datavaardige maatschappij neer te zetten. Mede-oprichters zijn onder meer Cognizant, Qlik, Pluralsight, Experian, the Chartered Institute of marketing en Data to the People.

Managers onderzoek
Dit onderzoek werd uitgevoerd door PSB Research in de periode van 27 juni tot 18 juli 2018. De geselecteerde managers zijn allemaal afkomstig van beursgenoteerde bedrijven van over de hele wereld, met minimaal 500 werknemers. De bedrijven vertegenwoordigen een brede afspiegeling van sectoren, waaronder de financiële- en bankensector, industrie, retail, transportsector, gezondheidszorg, energie, bouw en communicatie. Er werden in totaal 604 interviews afgenomen, waarvan 200 in de Verenigde Staten en Europa en 204 in Azië.

Corporate Data Literacy-score
Het meetinstrument voor de mate van corporate data literacy is opgesteld door IHS Markit en een professor van de Wharton School. Aan de basis ligt een continuüm gebaseerd op de datavaardigheden van de werknemers (menselijk kapitaal) en datagedreven besluitvorming en dispersie van datavaardigheden (hoe wijdverspreid is het gebruik van data door de hele organisatie heen). Een onderzoek is opgezet om de drie dimensies van bedrijfsgeletterdheid te meten. Voor elke vraag werd een schaal ontwikkeld op basis van de categorische antwoorden en de berekende Z-score om de antwoorden voor alle indicatoren te standaardiseren om ze te combineren. De algemene corporate data literacy-score wordt berekend als de som van de drie pijlerscores. Voor de globale steekproef varieert de verdeling van CDL-scores van 0 tot een piek van 100.

Meting van bedrijfsprestaties
De bedrijfswaarde kan worden geïnterpreteerd als het procentuele verschil in bedrijfswaarde van de organisatie voor een verschil van één standaarddeviatie in de corporate data literacy-score, waarbij alle andere activa van het bedrijf onveranderd blijven. De analyse van de prestaties werd voltooid met behulp van openbare financiële gegevens voor de ondervraagde bedrijven. Het resultaat is statistisch significant op conventionele niveaus en consistent met schattingen van prestatieregressies met andere prestatievariabelen.

Meer informatie: Data Literacy Project.

Company:

Qlik

Partners